Втік з армії, через рік розкаявся і здався правоохоронцям: на Хмельниччині суд виніс вирок дезертиру

Читать на русском
Автор
1398
Колаж "Телеграф" Новина оновлена 14 квітня 2024, 18:13

Чо­ло­ві­ку приз­на­че­но по­ка­ран­ня згід­но з ч. 5 ст. 407 КК Ук­ра­їни у ви­ді поз­бавлен­ня во­лі стро­ком на п’ять ро­ків

Вій­сько­вос­лужбо­вець Збройних сил України з Хмельниччини, пос­тав пе­ред су­дом, як об­ви­ну­ва­че­ний через са­мо­віль­не за­ли­шен­ня вій­сько­вої час­ти­ни, без по­важ­них при­чин, вчи­не­не в умо­вах во­єн­но­го ста­ну. Мо­лод­ший сер­жант про­хо­див вій­сько­ву служ­бу за при­зо­вом під час мо­бі­лі­за­ції в од­ній із вій­сько­вих час­тин міста Хмельницький.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницького місь­крайон­ного су­ду. Зазначається, що 1 чер­вня 2022 ро­ку він не ви­ко­нав роз­по­ряд­ження на­чаль­ни­ка шта­бу про від­ряджен­ня до пун­кту тим­ча­со­во­го дис­ло­ку­ван­ня вій­сько­вої час­ти­ни у Слов’янсь­ку. За­мість то­го по­се­ред дня за­ли­шив міс­це служ­би та по­їхав до­до­му, в Де­раж­ню, де до 6 чер­вня цього ро­ку про­во­див час на влас­ний роз­суд.

На­да­лі, як йдеть­ся у ма­те­рі­алах спра­ви, вій­сько­вос­лужбо­вець не з’яв­лявся на міс­це служ­би май­же рік, із 18 чер­вня 2022 ро­ку до 17 трав­ня 2023 ро­ку, тим са­мим при­пи­нив­ши ви­ко­ну­ва­ти свій Кон­сти­ту­цій­ний обов’язок що­до за­хис­ту су­ве­ре­ні­те­ту, те­ри­то­рі­аль­ної ці­ліс­ності та не­до­тор­ка­нос­ті Ук­ра­їни. 18 трав­ня ми­ну­ло­го ро­ку, ус­ві­дом­лю­ючи про­тип­равність і по­мил­ко­вість сво­їх дій, чо­ло­вік доб­ро­віль­но при­був до Хмель­ницько­го зо­наль­но­го від­ді­лу Вій­сько­вої служ­би пра­во­по­ряд­ку Зброй­них сил Ук­ра­їни.

1 квіт­ня 2024 ро­ку між про­ку­ро­ром Хмель­ницької спе­ці­алі­зо­ва­ної про­ку­ра­ту­ри у сфе­рі обо­ро­ни За­хід­но­го ре­гі­ону та об­ви­ну­ва­че­ним за учас­ті його за­хис­ни­ка бу­ла ук­ла­де­на уго­да про виз­нання ви­ну­ва­тос­ті. Пра­во­по­руш­ник щи­ро роз­ка­яв­ся та спри­яв роз­крит­тю зло­чи­ну. Суд цю уго­ду зат­вердив та вра­ху­вав це як об­ста­ви­ну, що пом’як­шує по­ка­ран­ня. Окрім того, об­ви­ну­ва­че­ний є осо­бою мо­ло­до­го ві­ку, яка впер­ше при­тя­га­єть­ся до кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­нос­ті, учас­ник бойових дій, на об­лі­ку у лі­ка­рів пси­хі­ат­ра або нар­ко­ло­га не пе­ре­бу­ває, за міс­цем про­жи­ван­ня ха­рак­те­ри­зу­єть­ся по­зи­тив­но. Об­ста­вин, які об­тя­жу­ють по­ка­ран­ня суд не вста­но­вив.

Чо­ло­ві­ку приз­на­че­но по­ка­ран­ня згід­но з ч. 5 ст. 407 КК Ук­ра­їни у ви­ді поз­бавлен­ня во­лі стро­ком на п’ять ро­ків. Вод­но­час згід­но зі ст. 75 КК Ук­ра­їни його звіль­не­но від від­бу­ван­ня цього по­ка­ран­ня і вста­нов­ле­но іс­пи­то­вий строк три­ва­ліс­тю три ро­ки з пок­ла­ден­ням на нього ря­ду обов’яз­ків. Наг­ляд за по­ве­дін­кою вій­сько­вос­лужбов­ця бу­де здій­сню­ва­ти ко­ман­дир час­ти­ни, де він про­хо­дить служ­бу, а у ра­зі його звіль­нен­ня із вій­сько­вої служ­би — на упов­но­ва­же­ний ор­ган з пи­тань про­ба­ції за міс­цем про­жи­ван­ня.

"Ви­рок су­ду на­би­рає за­кон­ної си­ли піс­ля за­кін­чення стро­ку по­дан­ня апе­ля­цій­ної скар­ги, як­що та­ку скар­гу не бу­де по­да­но впро­довж 30 днів з да­ти його ви­не­сен­ня, — по­ві­до­ми­ла Пресслужба Хмель­ницько­го місь­крайон­но­го су­ду.

Раніше "Телеграф" писав, що Міністерство оборони розповіло, як буде заохочувати воїнів ЗСУ до служби. Люди, які будуть підписувати контракт, матимуть певні пільги.